Početna O nama Programi i usluge Upis dece Ishrana dece Kutak za roditelje Galerija Kontakt

Pripremni predškolski program

Pripremni predškolski program je početni nivo sistema devetogodišnjeg obaveznog obrazovanja i vaspitanja dece, a ostvaruje se u okviru predškolske ustanove.

Zakonom o Osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja regulisana je obaveza organizovanja i sprovođenja Pripremnog predškolskog programa za svu decu predškolskog uzrasta u godini pred polazak u školu, počev od školske 2006/07. godine.

Pripremni predškolski program ostvaruje se u Ustanovi kroz dva organizaciona oblika:

Trajanje pripremnog predškolskog programa u Ustanovi je u periodu od septembra do juna meseca.

Pripremni predškolski program doprinosi ostvarivanju prava deteta da raste i razvija se u kvalitetnoj vaspitno obrazovnoj sredini, koja poštuje njegove osobenosti, uvažava njegove potrebe i podstiče njegov psihofizički razvoj. Oslanja se na potencijale deteta, pomaže mu da izrazi svoju osobenost, potrebe i interesovanja i dalje ih razvija.

Doprinosi takođe i:

Za dete predškolskog uzrasta je važno da u godini pred polazak u školu boravi u podsticajnoj, osmišljenoj i organizovanoj sredini, da učestvuje u programu koji je za njega razvojno značajan, koji uvažava njegove potrebe, interesovanja i mogućnosti i na najbolji način podstiče njegov psihofizički razvoj.

Uključivanje sve dece u pripremne predškolske grupe ima kompenzatorsku funkciju. Na taj način se svoj deci obezbeđuju uslovi za proširivanje i sređivanje socijalnog i saznajnog iskustva čime se ublažavaju socio - kulturne razlike i obezbeđuje donekle podjednak start za polazak u školu.

Program predstavlja dopunu porodičnom vaspitanju. Otvoren je za potrebe deteta i porodice. Polazi od prava roditelja da aktivno učestvuju u podizanju i vaspitavanju svog deteta, čime se unapređuje vaspitna kompetencija porodice.

Ostvarivanje Pripremnog predškolskog programa doprinosi programskom i organizacionom povezivanju predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, što obezbeđuje kontinuitet u vaspitanju i obrazovanju dece i olakšava im prelaz iz jedne sredine u drugu.

Neposredni cilj pripreme dece za polazak školu je da se doprinese njihovoj zrelosti ili gotovosti za život i rad kakav ih očekuje u osnovnoj školi. Kako je priprema za polazak u školu proces koji traje tokom čitavog predškolskog perioda, ovaj cilj se ostvaruje u kontekstu podsticanja opšteg i celovitog razvoja deteta.

Spremnost za polazak u školu je spremnost deteta da stiče i razvija veštine, sposobnosti i znanja, koje su osnov za dalje školovanje.

Spremnost podrazumeva fizičku, intelektualnu, socijalnu i emocionalnu zrelost, kao i prethodna iskustva i motivaciju za učenje. Rezultat je prirodnog procesa sazrevanja i aktivnog i motivisanog učenja.

Opšta spremnost podrazumeva fizički zdravo i otporno dete, zainteresovano i sposobno da uči, sa izgrađenim motivima i voljno - karakternim osobinama, koje rado prihvata i uspešno rešava zadatke, ume da planira svoj rad, funkcioniše u grupi vršnjaka i prihvata autoritet odraslog.

Specijalna gotovost podrazumeva razvoj sposobnosti koje olakšavajusavladavanje programa prvog razreda. Pre svega se misli na rukovanje olovkom, koordinaciju oka i ruke, analizu i sintezu reči, poznavanje osnovnih kategorija, boja, oblika, količina i sl.

Cilj vaspitno-obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese:

Zadaci vaspitno obrazovnog rada u godini pred polazak u školu su:

Polazište mu je u savremenoj koncepciji vaspitanja i obrazovanja, što znači da se vaspitno obrazovni proces shvata kao dinamičnan, fleksibilan, interaktivan i otvoren u odnosu na dete, vaspitača i Ustanovu.

U temelje te orijentacije su utkana posebna shvatanja deteta, igre i učenja, kao i osobene uloge vaspitača u njoj.

Vaspitno obrazovni proces je deo ukupnog konteksta života dece i odraslih. Obojen je njihovim specifičnim potrebama i vrednostima sredine u kojoj žive. Može se sagledati kroz ciklus koji čine: posmatranje, planiranje, delanje, praćenje i procena (evaluacija). U tom procesu je bitnije šta i kako se dešava, nego sami produkti i rezultati.

Razvijanje PPP modela B dato je kroz etapni plan, uslove koje jepotrebno stvarati za dečji razvoj i sadržaje koji su za to preporučljivi.

Socio - emocionalni razvoj obuhvata:

Kognitivni razvoj obuhvata:

Razvoj komunikacije i stvaralaštva obuhvata:

Fizički razvoj obuhvata:

ProgramiDECA DO 3 GODINEDECA OD 3 DO 5.5 GODINAPRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAMPROGRAM INKLUZIVNOG OBRAZOVANJAWEBSITE DESIGN

Informacije

Predškolska ustanova Sunce

Vuka Karadžića 4

32300 Gornji Milanovac, Srbija

El. pošta: info@pusuncegm.org

Telefon: 032-712-363

Faks:     032-720-551

Korisni linkovi

Ministarstvo prosvete

Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Školska uprava Čačak

Opština Gornji Milanovac

"Svakoga jutra kad prvi zraci

sklone sa moga čela snove,

Nemirne reke malih ljudi

uz novi dan ka „Suncu“ plove!...”