Početna O nama Programi i usluge Upis dece Ishrana dece Kutak za roditelje Galerija Kontakt

Program inkluzivnog obrazovanja

Program inkluzivnog obrazovanja u Ustanovi ima za cilj da, u skladu sa Zakonskim i drugim propisima kao i na osnovu dosadšnjeg iskustva, dugoročno unapredi rad sa decom sa smetnjama u razvoju i decom iz marginalizovanih i osetljivih društvenih grupa i da im obezbedi jednako pravo na obrazovanje i dostupnostobrazovanja i vaspitanja, bez diskriminacije i izdvajanja dece.

Osnovni cilj

Osnovni cilj ovog programa je podsticanje razvoja i integrisanost dece sa smetnjama u razvoju u grupu vršnjaka bez razvojnih teškoća. Potrebe deteta su osnovni orijentir za adaptaciju programa namenjenih deci sa smetnjama u razvoju, a vaspitači i roditelji su aktivni partneri u tom procesu.

Način realizacije

Osnovne ideje programa su da potrebe deteta i razvijenost njegovih sposobnosti predstavljaju osnovne kriterijume za izbor programa rada koji su mu namenjeni. Za ulazak u vaspitnu grupu osim što je pripremljeno samo dete sa smetnjama u razvoju i njegovi roditelji, pripremljen je i vaspitač, ali i ostala deca u grupi i njihovi roditelji. Inkluzivni program podrazumeva i dodatnu edukaciju vaspitača i stručnog tima i ostvarivanje partnerskog odnosa sa roditeljima u procesu stimulacije razvoja deteta.

Masimalno je dvoje dece sa smetnjama u razvoju uključeno u jednu inkluzivnu grupu. Ono što je specifično za inkluzivne grupe jesu posebni stimulativni programi definisani kroz individualni obrazovni plan (IOP) koji se izrađuju za decu sa smetnjama u razvoju a organizuju kroz igru tako da ostala deca iz grupe ne zapažaju da se sa njima nešto posebno radi a često se i sama uključuju u taj rad. Zasnivaju se na podsticanju razvoja preko očuvanih sposobnosti korak po korak kako bi dete doživljavalo uspeh, što deluje motivaciono.

Zastupljen je timski rad što znači da je za svako dete sa smetnjama u razvoju formiran tim koji čine roditelj, vaspitač deteta i stručni saradnik. Oni zajednički planiraju i realizuju individualizovane obrazovne programe u vrtiću i kod kuće i prate njihove efekte. Tako se ostvaruje partnerski odnos sa roditeljima koji su dragoceni u stimulaciji razvoja sve dece a posebno dece sa smetnjama u razvoju.

Vaspitači kroz ovaj program uz podršku stručnih saradnika, kroz igru, sprovode stimulativne programe prilagođene karakteristikama dece sa smetnjama u razvoju. Od roditelja se očekuje da dete i dalje vode u adekvatne specijalizovane ustanove na individualni tretman.

Očekivane prednosti inkluzije su sledeće:

Za decu sa smetnjama u razvoju:bolja socijalna integracija i socijalizacija; otkrivanje i podsticanje razvoja dečjih očuvanih potencijala; podsticanje razvoja i stabilizacija dečjeg osećanja sigurnosti; razvoj komunikacijskih sposobnosti deteta (izražavanje potreba, želja i namera verbalnim i neverbalnim putem); razumevanje i kad je to moguće zadovoljavanje, potreba drugih (dece i odraslih u granicama dečjih mogućnosti), podsticanje telesnog razvoja i mera za očuvanje zdravlja deteta; razvoj higjenskih i radnih navika (uz vođenje računa o vrsti i težini razvojne teškoće, kao i osobenostima uzrasta i pola kome dete pripada).

Za decu bez razvojnihsmetnji: razvijanje osetljivosti za potrebe deteta koje teže napreduje; razvijanje tolerancije za različitosti; razvijanje motivacije za pomaganje detetu koje ima razvojne teškoće (na način primeren uzrastu). Krajnji cilj je razvijanje vrednosnog sistema humanističkog tipa i zasnovanog na neposrednom i pozitivnom ličnom iskustvu sa decom koja imaju razvojne smetnje;

Za roditelje dece sa smetnjama u razvoju:sticanje pozitivnog iskustva o mogućnostima njihovog deteta za razvoj i zajednički život sa vršnjacima bez razvojnih smetnji; ovladavanje veštinama i znanjima o mogućnosti uticaja na razvoj sposobnosti i ličnosti deteta; bolja pripremljenost deteta (i porodice u celini) za polazak deteta u školu (redovnu ili specijalnu); razvijanje realističkog stava prema mogućnostima deteta za razvoj i ublažavanje razvojnih teškoća;

Za roditelje dece bez razvojnih smetnji: formiranje, razvoj i održavanje pozitivnih stavova prema integraciji dece (i odraslih osoba) u socijalnu sredinu; pozitivan uticaj i podržavanje vlastitog deteta za formiranje pozitivnih stavova i empatijskih osećanja prema vršnjacima sa teškoćama u razvoju;

Za vaspitače u predškolskim ustanovama: razvijanje i održavanje kompetencije i motivacije za rad sa decom koja imaju smetnje u razvoju; razvijanje empatijskih stavova prema deci sa posebnim potrebama i njihovim roditeljima; podsticanje dece bez razvojnih teškoća da razviju pozitivne emocije, spremnost za pomaganje i saradnju sa vršnjacima koji imaju razvojne teškoće;

Na nivou Ustanove formirani su sledeći timovi:

Zadatak Stručnog tima za inkluzivno obrazovanje je:

Timovi za pružanje dodatne podrške detetu - IOP timovi sastavljeniod vaspitača deteta sa smetnjama u razvoju, roditelja i stručnog saradnika. Po potrebi se uključuju i drugi stručnjaci koji dodatno rade sa detetom individualno.

Zadaci timova su:

Šta sadrži IOP – koraci u pravljenju

ProgramiDECA DO 3 GODINEDECA OD 3 DO 5.5 GODINAPRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAMPROGRAM INKLUZIVNOG OBRAZOVANJAWEBSITE DESIGN

Informacije

Predškolska ustanova Sunce

Vuka Karadžića 4

32300 Gornji Milanovac, Srbija

El. pošta: info@pusuncegm.org

Telefon: 032-712-363

Faks:     032-720-551

Korisni linkovi

Ministarstvo prosvete

Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Školska uprava Čačak

Opština Gornji Milanovac

"Svakoga jutra kad prvi zraci

sklone sa moga čela snove,

Nemirne reke malih ljudi

uz novi dan ka „Suncu“ plove!...”