Početna O nama Programi i usluge Upis dece Ishrana dece Kutak za roditelje Galerija Kontakt

Vaspitno obrazovna služba

Vaspitno-obrazovnu službu čine vaspitači, medicinske setre-vaspitači, stručni saradnik-psiholog i medicinska sestra za rad na preventivnoj zdravstvenoj zaštiti.

Osnovni zadaci vaspitača i medicinskih sestara-vaspitača su planiranje i programiranje nege i vaspitno-obrazovnog rada, priprema za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada i njegova realizacija kroz izvođenje slobodnih, kombinovanih i usmerenih aktivnosti, grupni i individualni rad sa decom, razvijanje navika kod dece, organizovanje osmišljenog boravka dece na vazduhu, uzimanje obroka, dnevni odmor; stvaranje optimalnih uslova za psiho-fizički razvoj dece primenom različitih oblika vaspitno-obrazovnog rada; učestvovanje u uređenju prostora u Ustanovi ( struktuiranje panoa za decu i roditelje, postavljanje izložbi dečijih radova, uređenje radnih soba...); učestvovanje u realizaciji kulturno-javnih manifestacija u vrtiću; rad na izradi igračaka i najjednostavnijih nastavnih predmeta; praćenje stručne literature iz oblasti vaspitno-obrazovnog rada i rad na svom stručnom usavršavanju; saradnja sa porodicom i društvenom sredinom.

Stručni saradnik-psiholog učestvuje u planiranju i programiranju vaspitno-obrazovnog rada, u praćenju i vrednovanju vaspitno-obrazovnog rada, radu sa vaspitačima, decom, roditeljima, odnosno starateljima, direktorom, učestvuje u radu stručnih organa i timova, sarađuje sa nadležnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i jedinicom lokalne samouprave, vodi dokumentaciju, priprema se za rad i stručno se usavršava.

Medicinska sestra za rad na preventivnoj zdravstvenoj zaštiti vrši dnevnu kontrolu zdravstvenog stanja dece (uzimanje osnovnih anamnestičkih podataka od roditelja, opšti izgled deteta: pregled kože i vidljivih sluzokoža; pregled na vašljivost kose i odevnog i posteljnog rublja, merenje telesne temperature po potrebi, izdvajanje bolesne dece, obaveštavanje roditelja, pozivanje nadležnog pedijatra, proveravanje higijene odeće i obuće kod dece); vrši periodičnu kontrolu rasta i razvoja deteta (merenje telesne mase i visine, ocena psihomotornog razvoja na osnovu standarda za odgovarajući uzrast i ponašanja dece za vreme hranjenja, igre, nege, odmora i dr.); vrši dnevnu kontrolu opštih higijensko-epidemioloških uslova u Ustanovi (održavanje čistoće, temperature, vlažnosti, provetrenosti i osvetljenosti prostorija, ocena načina pripremanja, dopremanja, serviranja i kvaliteta hrane, higijene kuhinjskog bloka, posuđa i inventara, higijene sanitarnih prostorija i dr.) i kontrolu održavanja lične higijene radnika Ustanove; vodi zdravstvene kartone dece i knjigu evidencije; priprema decu za lekarske preglede i pomaže lekaru pri pregledu dece; sprovodi druge higijensko-epidemiološke mere po propisima za zdravstvenu zaštitu od zaraznih i drugih bolesti; učestvuje u pripremanju jelovnika.

Službe VASPITNO OBRAZOVNA SLUŽBA FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA SLUŽBA ISHRANE TEHNIČKA SLUŽBA WEBSITE DESIGN

Informacije

Predškolska ustanova Sunce

Vuka Karadžića 4

32300 Gornji Milanovac, Srbija

El. pošta: pusuncegm@gmail.com

Telefon: 032-712-363

Faks:     032-720-551

Korisni linkovi

Ministarstvo prosvete

Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Školska uprava Čačak

Opština Gornji Milanovac

"Svakoga jutra kad prvi zraci

sklone sa moga čela snove,

Nemirne reke malih ljudi

uz novi dan ka „Suncu“ plove!...”